Obchodní podmínky Univerzitního knihkupectví OU

1.Prodávající
1.1Sídlo prodejce:Sídlo prodejce: Ostravská univerzita
(IČ 61988987, DIČ CZ61988987)
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
1.2Adresa provozovny: Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzitní knihkupectví
Mlýnská 5, 701 03 Ostrava
1.3Bankovní spojení:Česká národní banka, č.ú. 931761/0710
1.4Kontaktní údaje:Telefon: 597 092 093, 597 092 095
http://knihkupectvi.osu.cz
e-mail:
1.5Provozní doba:pondělí - pátek 9,00 - 16,00 hod.

2.Práva a povinnosti prodávajícího
2.1bjednávka je návrhem na uzavření smlouvy, kdy smlouva je uzavřena akceptací objednávky ze strany prodávajícího, čímž vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a těmito podmínkami, které jsou součástí smlouvy. Prodávající odešle neprodleně po podání (odeslání) objednávky kupujícímu informaci o jejím obdržení, obsahující vstupní údaje objednávky zadané kupujícím pro účely zjištění případných chyb a jejich opravy v podobě Potvrzení objednávky; toto Potvrzení objednávky není akceptací objednávky. Případné zjištěné chyby vzniklé při zadávání dat před podáním (odesláním) objednávky je možné opravit formou upozornění učiněného kupujícím vůči prodávajícímu telefonicky (tel. č. 597 092 095 nebo 597 092 095) nebo elektronickou formou (e-mail: ), a to nejpozději do 2 hodin od podání (odeslání) objednávky. Akceptace objednávky ze strany prodávajícího proběhne elektronickou formou, a to v podobě e-mailu Akceptace objednávky, kterou prodávající odešle kupujícímu nejpozději do 72 hodin od podání (odeslání) objednávky. V případě, že kupující neobdrží Akceptaci objednávky do 72 hodin od podání (odeslání) objednávky, popř. prodávající odešle kupujícímu informaci o odmítnutí objednávky dle čl. 2.2, platí, že smlouva uzavřena není.
2.2Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
2.3Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami prodávajícího, a neposkytne je žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky.
2.4Prodávající má právo pozastavit, příp. odmítnout, vyřizování dalších objednávek kupujícího, pokud tento opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží.
2.5Prodávající umožňuje převzetí zboží dvěma způsoby.
2.5.1Osobní odběr zboží na adrese provozovny prodejce (do 14 kalendářních dnů nebo zákazníkem uvedeného data od potvrzení přijaté objednávky automatickým e-mailem).
2.5.2Zaslání zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající nezodpovídá za chybné či neúplné údaje zadané kupujícím jako adresa dodání.
2.6Daňový doklad
2.6.1V případě osobního odběru vystavuje prodávající na místě pokladní daňový doklad. Na vyžádání kupujícího je možno vystavit také fakturu, jež má náležitosti daňového dokladu.
2.6.2V případě zaslání zboží na adresu vystavuje prodávající vždy fakturu.
2.6.3Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je den vyskladnění prodávajícím, k tomuto datu je vystavena faktura, jejíž splatnost je 14 dní ode dne vystavení. Nezaplacení faktury je řešeno v bodě 3.6 těchto Obchodních podmínek.
2.7Zboží je až do úplného zaplacení vlastnictvím prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží však nese kupující, a to od okamžiku jeho převzetí.

3.Práva a povinnosti kupujícího
3.1Kupující se zavazuje uvést pravdivé údaje o kupujícím (poštovní adresa, na kterou má být objednané zboží odesláno, v případně fyzické osoby podnikající či právnické osoby další nezbytné fakturační údaje – IČ, DIČ, sídlo. Další kontaktní údaje – telefon, mobil, e-mail.
3.2Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a další poplatky, tzn. náklady na dodání zahrnující poštovné. Poštovné bude prodávající účtovat dle platného ceníku České pošty, s. p. (dostupný na www.ceskaposta.cz) + zákonnou sazbu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3.3Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat na e-mailové adrese prodávajícího a nebo telefonicky na tel. čísle 597 092 095 nebo 597 092 093 do jedné hodiny od jejího odeslání.
3.4Odstoupení od smlouvy
3.4.1Kupující má právo v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího pod dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal zboží. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal, a od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů.
3.4.2Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího: Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzitní knihkupectví, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava, tel. č. 597 092 093, 597 092 095, e-mail: , formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem; lze rovněž použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jeho použití však není povinností kupujícího). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
3.4.3V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které v souvislosti s kupní smlouvou od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb kupujícímu použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak (v případě, že kupující výslovně určí jiný platební prostředek pro vrácení plateb, nevzniknou kupujícímu další náklady). Prodávající vrátí platbu kupujícímu až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pokud kupující odstoupí od smlouvy poté, co obdržel zboží na základě smlouvy, je kupující povinen toto zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět na adresu uvedenou v čl. 3.4.2 nebo je na téže adrese zpět předat. Lhůta 14 dnů dle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před jejím uplynutím. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
Při vrácení zboží nesmí být vrácené zboží poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu nesmí být porušen původní obal.
3.4.4Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
3.5Kupující má právo reklamovat vadné zboží do 24 měsíců.
3.6Pokud kupující neuhradí částku za dodané zboží do 14 dní po jejím doručení, má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, přičemž budou prodávajícím učiněny zákonné postupy vedoucí k vymožení pohledávky.
3.7Platby za dodané zboží se hradí bezhotovostním převodem anebo poštovní složenkou na účet prodávajícího.

4.Závěrečná ustanovení
4.1Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, popř. smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.
4.2Uzavřená smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího. Prodávající umožní přístup ke smlouvě kupujícímu na jeho žádost.
4.3Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, anglickém jazyce, německém jazyce.
4.4Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek, ve kterých je proces uzavření smlouvy vymezen.
4.5Kupující má možnost zkontrolovat údaje zadávané do objednávky před jejím podáním (odesláním objednávky). Případné chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky, které kupující zjistí po podání (odeslání) objednávky lze opravit postupem popsaným v čl. 2.1.
4.6Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti 1. září 2015 a účinnosti dnem 1. února 2016 a jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
4.7Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vystaví prodávající nejméně 1 měsíc před jejich změnou a to vyvěšením na své provozovně a internetových stránkách http://knihkupectvi.osu.cz.

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., v. r.
děkan FF