Reklamační řád Univerzitního knihkupectví OU

1.Obecná ustanovení
1.1Reklamační řád vychází z ustanovení § 1914 - 1925 a § 2165 - 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a stanoví podmínky pro uplatňování reklamací vad na zboží zakoupené v Univerzitním knihkupectví Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen „prodávající“).

2.Doba pro uplatnění práva z vady (záruční doba)
2.1Záruční doba je u nepotravinářského zboží stanovena na 24 měsíců.
2.2Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.
2.3Pokud je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží nové, běží u tohoto zboží nová záruční lhůta v délce uvedené v bodě 2.1 tohoto reklamačního řádu.
2.4Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, pokud je kupující neuplatní včas.

3.Reklamace
3.1Prodávající zodpovídá kupujícímu při prodeji zboží za to, že zboží má požadovanou jakost, míru, hmotnost, množství, provedení, že je bez vad, zejména však odpovídá závazným technickým normám.
3.2Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou měla věc v době převzetí zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat v záruční době.
3.3Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího a to na základě dokladu o koupi (pokladní doklad, faktura).
3.4Zboží k reklamaci je možno předat prodávajícímu na provozovně nebo zaslat na adresu prodávajícího.
3.5Reklamaci nelze uplatnit na vady vzniklé:
  • neodbornou manipulací, poškozením při přepravě,
  • nedodržením podmínek určených k používání zboží,
  • na zboží upravovaném kupujícím.
3.6O oprávněnosti reklamace rozhoduje zaměstnanec Univerzitního knihkupectví na místě, ve složitějších případech do 30 dní ode dne přijetí reklamace.

4.Vady znamenající podstatné porušení smlouvy
4.1Znamená-li vada podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:
4.1.1na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, a není-li to možné, odstoupit od smlouvy,
4.1.2na odstranění vady opravou zboží,
4.1.3na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
4.1.4odstoupit od smlouvy,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí prodej zboží s tak závažnou vadou, o které prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující, pokud by takovou vadu předvídal, by kupní smlouvu neuzavřel.
4.2Pokud prodávající vady v přiměřené lhůtě neodstraní nebo pokud oznámí kupujícímu, že vadu neodstraní, může kupující místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
4.3Kupující oznámí prodávajícímu, jaké právo dle bodu 4.1.1 až 4.1.4 si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle čl. 5.1.1 až 5.1.2.

5.Vady znamenající nepodstatné porušení smlouvy
5.1Znamená-li vada nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo:
5.1.1na odstranění vady, nebo
5.1.2na přiměřenou slevu z kupní ceny.
5.2Pokud prodávající neodstraní vadu zboží včas nebo pokud vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.Poskytnutí slevy z ceny
6.1Sleva z ceny je poskytnuta v případě reklamace dle bodu 4.1.3, 4.2, 5.1.2 nebo 5.2 tohoto Reklamačního řádu.
6.2Dojde-li v době od zakoupení zboží do dne uplatnění reklamace ke změně ceny zboží, určí se sleva z ceny zboží platné v den jejího zakoupení dle dokladu o koupi.

6.3O výši poskytnuté slevy rozhoduje proděkan pro VaV FF OU.
7.Závěrečná ustanovení
7.1Čl. 4 až 5 se nepoužije:
7.1.1u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
7.1.2na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
7.1.3vyplývá-li to z povahy věci.
7.2Tento Reklamační řád nabývá platnosti 1. září 2015 a účinnosti dnem 1. února 2016.

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., v. r.
děkan FF